FV 560 Vorland

På Vorland var det laget en fylling for å utvide veien til gul stripe og gang- og sykkelvei på et strekk på ca. 400m. Det skulle også legges ny VA langs strekket og satt ned lysfundamenter for framtidig lys langs gang- og sykkelveien.