Åpenhetsloven

INNLEDNING
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hylland AS overstiger minst to av terskelverdiene som åpenhetsloven opererer med og omfattes dermed av loven. I henhold til §5 plikter Hylland AS derfor å offentliggjøre en redegjørelse for de aktsomhetsvurderinger som er foretatt. 

Den følgende redegjørelsen publiseres på Hylland AS sin nettside. 

OM ORGANISASJONENS VIRKSOMHET
Hylland AS leverer tjenester innefor ulike entreprenørtjenester:
Vei, vann og avløp, fjellsikring og sprengning, betongkonstruksjoner, og grunnarbeider. Videre har vi knuse- og sikteverk, og knuser bl.a. asfalt, stein og betong.  
Hylland AS har mellom 35 og 40 ansatte. Administrasjonen består av daglig leder, prosjekt- og anleggsledere, stikningsingeniører, regnskapsfører og HMS/KS/HR-ansvarlig. Vi har en godt vedlikeholdt bil- og maskinpark, og egne mekanikere som bistår med vedlikehold.

Retningslinjer 
Hylland AS er opptatt av høy etisk standard i bedriften, inkludert hos våre leverandører. Vi arbeider for mest mulig fagutdannet arbeidskraft og at arbeidstakerne skal ha fast jobb. Vi aksepterer ikke arbeidslivskriminalitet og setter HMS i hverdagen høyest. Dette omfatter også å følge gjeldende lovverk og sette krav til at våre leverandører gjør det samme. 

Hos Hylland AS vil den største risikoen for brudd på bestemmelsene i åpenhetsloven være kjøp av varer og tjenester til våre prosjekt. Vi kartlegger og håndterer denne risikoen gjennom å følge rutiner for bruk av underentreprenører, rutiner for innkjøp og handelsavtaler, i tillegg til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Dette innebærer at Hylland AS vurderer leverandørens evne til å tilfredsstille krav til ytre miljø, HMS og kvalitet før inngåelse av avtale. Videre må underentreprenører gjennomgå en inntakskontroll hvor blant annet dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår må foreligge. Samtidig skal vi øke bevisstgjøring og kompetanse på åpenhetsloven blant ansatte som har myndighet til innkjøp av varer og tjenester. Aktsomhetsvuderinger gjennomføres årlig eller hyppigere ved behov i forbindelse med bedriftens systemgjennomgang. 
Retningslinjene inngår som en del av bedriftens internkontrollsystem. 
Hylland AS følger arbeidsmiljølovens rutiner for varsling, og alle ansatte oppfordres til å varsle dersom de blir kjent med kritikkverdige forhold.
Retningslinjene er godkjent i Hylland AS sitt styre og gjøres tilgjengelig for ansatte gjennom bedriftens personalhåndbok.