Drotningsvik, Sotrasambandet

– Utvidelse Drotningsvikveien inkludert etablering av overvannsystem
– Omlegging av offentlig vannledning fra Drotningsvikveien til Vestre Drotningsvik
– Terminering av stikkledninger fra offentlig VA etter riving av hus
– Forskjæringer til Drotningsviktunnelllen, tunnel til ankerkammer for bro, samt anleggstunnel til brotårn.
– Etablering av veier for tilkomst til anleggsarbeidene mot Drotningsviktunnellen og til brotårn.
– Etablering av ny gang- og sykkelvei fra Drotningsvikveien til Janaveien.
– Grunnarbeider for fundamentering av bro
– Etablering av riggplass inkludert infrastruktur for vann, avløp
– Etablering av infrastruktur for elektriske føringsveier, vann og overvann for anleggsdrift på området for arbeider for bro og tunneler.